خانه/مقاله ها/مصرف کویل
آخرین بروز رسانی: 8ام مرداد, 1401

مصرف کویل

مصرف کویل

مصرف کویل

بعضی از دوستانی که تازه از ویپ استفاده میکنند و موارد صحیح ویپینگ را رعایت نمیکنند  با دو مورد آزار دهنده  روبرو میشوند:

1-ریزش جویس از کناره های دستگاه و یا پاشش در دهان موقع ویپ 

2-سوختن سریع کویل و کارتریج

این موارد با استفاده اشتباه کاربر به وجود می آید و به راحتی قابل حل شدن است پس نگران نباشید  باخواندن این مقاله  و تنظیمات صحیح ، دیگر این مشکلات را ندارید 

ﮐﻮﯾﻞ و ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ در وﯾپ و پاد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻤﺎ و ﻧﻮع ﺟﻮﯾﺲ ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی این زمان ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

وﻟﯽ ﺣﺪود 2500 ﺗﺎ  3500 ﭘﺎف ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮﯾل ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﻃﻌﻢ مطلوب و ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ از ﮐﻮﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.

زمان مصرف کویل و کارتریج بستگی به چندین عامل دارد که شما میتوانید یک کویل یا کارتریج را از یک ثانیه تا بالاترین زمانی که کار میکند داشته باشید.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻮﯾﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ؛ﮐﻮﯾﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و پنبه درون آن ﻣﯿﺴﻮزد و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﭘﻨﺒﻪ سوخته ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .

عواملی که با رعایت آن میتوان هم عمر کویل و کارتریج را بالا برد و هم بهترین حجم بخار و بالاترین طعم را از ویپ گرفت.

۱ – استفاده از جویس و سالت مربوط به کویل و کارتریج:

ﻫﺮ ﮔﺮوه از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮﯾﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﺖ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ در وﯾﭗ ﻫﺎی ﺳﺎب اﻫم ﮐﻪ دارای ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎی اﻫﻢ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ از ﺟﻮﯾﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎدﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد . ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ با وﯾﭗ و ﭘﺎد ﺑﻪ اینجا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 ۲-تنظیم بهتر وات :

 در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ وات را دارﻧﺪ وات دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿد , ﻋﻤﻮﻣﺎ روی ﻫﺮ ﮐﻮﯾﻞ دو ﺳﺮی ﻋﺪد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺪد ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺪوده وات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺪد ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وات ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺪد ﭘﺎﺋﯿﻦ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن وات ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﺗﺮی و اﻫﻢ ﮐﻮﯾﻞ دارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وات را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﺮم اﻓﺰار تنظیمات ویپ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان وﯾﭗ اﺳﺘﻮر است ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯿﺸﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

استفاده از وات بالاتر از حد مجاز؛ باعث سوختن سریع کویل  و همچنین استفاده از وات پایینتر از حد مجاز و استفاده از کویل سوخته یا نیم سوز باعث ریزش جویس از کناره های اتومایزر و یا کارتریج و پاشش جویس موقع ویپ کردن در دهان میشود.

۳ -پر بودن مخزن , با مخزن خالی ویپ نکنید ….

ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﯾﺎ ﭘﻨﺒﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮﯾﺲ را درون ﻣﻨبع ﺧﻮد رﯾﺨﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 10تا 20 دﻗﯿﻘﻪ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻮﯾﻠﻬﺎ متغییر است) ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﻮﯾﺲ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻌد ﺷﺮوع ﺑﻪ وﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ .

 وات بالاتر از حد و ﺧﺸﮏ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﮐﻮﯾﻞ

=

ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻮﯾﻞ

 ۴ – با شارژ کم ویپ نکنید !!!

حداقل شارژ دستگاه 50 درصد از ظرفیت باتری باشد تا بهترین خروجی وات و عملکرد را داشته باشد.

** در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﻮﯾﺲ ، ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﮐﻮﯾﻞ و ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ و ﺗﺎﻧﮏ ﻧﺪارید اﮔﺮ ﺟﻮﯾﺲ درون ﺗﺎﻧﮏ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﭘﺎف اول ﻃﻌﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺟﻮﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮﯾﺲ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻃﻌﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد.

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﯾﺪ و ﻣﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر را دارﯾﻢ

اﯾﺮان وﯾﭗ اﺳﺘﻮر

دسته‌بندی: مقاله هابرچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه خود را بنویسید